skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

Metodologie de organizare si desfasurare a stagiilor de practica a elevilor

A. CAPITOLUL I
A.1. Dispozitii generale
Practica profesională reprezintă o provocare majoră în mediul educațional actual. Corelarea
cerințelor din piața actuală a muncii cu oferta instituțiilor de învățământ trebuie să se transforme în principala preocupare a mediului educational, ținând cont de transformările continue și provocările noilor meserii și cerințe din piața muncii. Practica a devenit o necesitate reală pentru a putea suplini dezvoltarea foarte rapidă a pieței muncii și oferta educațională. Prezenta metodologie reglementeaza modul de organizare si desfasurare a stagiilor de practica pentru elevii din grupul tinta din cadrul proiectului “Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Iasi”, Cod SMIS: 132920.
Proiectul este finantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară Educație si Competențe.
În metodologie se regăsesc etapele pentru bunul demers al unui stagiu de practică de succes, toți termenii implicați în acest proces precum și documentele de referință care reglementează organizarea practicii elevilor.
Metodologia are ca scop asigurarea cadrului adecvat pentru organizarea activității de practică și consolidarea relației dintre școală și mediul economic, totul pentru a facilita accesul și a spori șansele absolvenților de a ocupa un loc de muncă.

A.2. Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului este: creşterea accesului și a nivelului de participare la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS.1 Dobândirea de competențe specifice pentru inserția pe piața muncii a unui număr de 184 de elevi, după finalizarea studiilor, SCED 2- 4, nivel de calificare 3-5 din învățământul profesional si tehnic din judetul Iasi. Obiectivul se va realiza prin creșterea nivelului de consiliere și orientare profesională precum și sporirea nivelului de informare.
OS.2 Efectuarea unor stagii de practica la companii in domeniul specializarii urmate in
scoala, in urmatoarele domenii : mecanica; electronica si automatizari ; industria textile si
pielarie ; economic, urmand ca cel putin 76% dintre acestia sa fie certificate. Cel putin 20 %
din cei 184 de elevi vor apartine sectoarelor economice cu potential competitiv, cuprinse in
Strategia Nationala pentru Comptetitivitate, precum si in SNCDI. Obiectivul are ca scop
acomodarea cu un viitor loc de muncă și completarea abilităților și cunoștințelor practice
pentru 184 de elevi din invatamantul profesional si tehnic ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 –
5, din județul Iasi.
OS.3 Încheierea unui numar de 10 parteneriate intre furnizorii de educatie si formare
profesionala initiala (unitati de invatamant) si partenerii de practica (societati
comerciale/structuri asociative, potentiali angajatori ai viitorilor absolventi in special cu
entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din
domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI), din judetul Iasi. Obiectivul își propune dezvoltarea sistemului de specializare și învățare la locul de muncă pentru elevii din mediul educațional selectat.
OS.4 Cresterea nivelului de ocupare prin angajarea unui numar de 40 de elevi la finalizarea stagiilor de practica;
OS.5 Cresterea nivelului de sprijin a sistemului de invatare si specializare la locul de munca, obiectivul final fiind infiintarea a 4 fime de exercitiu. […]

Detalii in documentul PDF anexat: Metodologie efectuare stagii de practica elevi

Back To Top