skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

METODOLOGIE DE ACORDARE A SUBVENȚIILOR – PROIECT POCU/ 665/6/23/133087

PROIECT POCU/ 665/6/23/133087
A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata!
METODOLOGIE DE ACORDARE A SUBVENȚIILOR

I. PREAMBUL
1.1. INFORMATII PROIECT (prezentare succinta):
Solicitant: Asociatia Inter Concordia Botosani
Partener 1: Casa Corpului Didactic Botoșani
Partener 2: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani
Durata proiectului: 36 luni
Perioada de implementare: 2 Decembrie 2020 – 1 Decembrie 2023
1.2. În cadrul proiectului “A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata!”, cod proiect POCU/665/6/23/133087, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Asociația Inter Concordia Botosani, în calitate de beneficiar va acorda subvenții pentru 600 membrii ai grupului țintă, participanți la programul „a doua sansa”, sau care beneficiaza de servicii de consiliere pentru întoarcerea în sistemul de invatamant și care indeplinesc cumulativ cerințele descrise în prezenta metodologie, respectiv persoana este înregistrata si validata ca grup ținta eligibil în cadrul proiectului, având dosarul de grup ținta complet, persoana a participat la sesiunile de consiliere si orientare scolara si a carierei, persoana participa la programul „a doua sansa”.
1.3. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului persoanelor care au parasit timpuriu scoala din județul Botosani, prin furnizarea serviciilor de consiliere, educație si formare acestei categorii de grup ținta, precum si prin furnizarea de servicii educationale pentru cadrele didactice din învatamântul primar si gimnazial.

Proiectul se încadreaza in apelul Masuri de educație de tip a doua sansa din cadrul POCU, Axa prioritara 6 – Educație si competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învațamântul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învațare formale, nonformale si informale pentru
reintegrarea în educație si formare.
Obiectivele se ating prin faptul ca:
Se vor crea noi oportunitați in domeniul consilierii, educației, formarii pentru 600 de persoane (din care 25% cetateni romani de etnie roma), care au parasit timpuri scoala, din județul Botosani
396 membri ai grupului vor finaliza programe de tip a doua sansa si 60 de persoane vor obține o calificare, având sanse sporite pe piața muncii
515 persoane, reprezentând personal didactic, vor beneficia de programe de formare
464 persoane, reprezentând personal didactic, îsi vor îmbunatați nivelul de competente si vor fi certificate
Proiectul contribuie la îndeplinirea:
a). obiectivului major al POCU, anume dezvoltarea resurselor umane, prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, reducerea saraciei si a excluziunii sociale si la îndeplinirea urmatoarelor obiective specifice ale POCU;
b). la realizarea obiectivelor Strategiei de Invatare pe tot Parcursul Vietii,
c). la realizarea obiectivelor privind Strategia Nationala privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii

d). la realizarea obiectivelor Strategiei Nationale privindIncluziunea sociala, a Cetatenilor Romani Apartinand Minoritatii Roma.
* O.S.6.4. – Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educatie si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala;
* O.S.6.6. – Îmbunatatirea competentelor personalului didactic din învatamântul pre-universitar în vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.
1.4 Activitățile proiectului
A1. Activitatea de management
A2. Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip a doua sansa în județul Botosani
o A2.1 Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip A doua sansa în județul
Botosani
A3 Servicii de consiliere si orientare scolara si a carierei (O.S.6.4.) – L1-L36.
o A3.1 Realizarea metodologiei de consilere si orientare scolara L1 – L2
o A3.2 Servicii de consiliere si orientare scolara
A4 Furnizarea de programe “A doua sansa”
o A4.1 Selectia, recrutarea, mentinerea in proiect a membrilor grupului tinta
o A4.2 Realizarea si derularea programelor “A doua sansa”

A5 Campanie de promovare a programului „A doua sansa” si a masurilor complementare
în judetul Botosani
o A5.1 Campanie de promovare a programului „A doua sansa” si a masurilor
complementare în judetul Botosani
A6 Sprijin pentru intoarcerea la scoală
o A6.1 Sprijin pentru întoarcerea la școală
A7 Activitati suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activitatilor proiectului
o A7.1 Activitati suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activitatilor proiectului – Cheltuieli indirecte
II. OBIECTIVELE METODOLOGIEI
Metodologia are ca scop stabilirea criteriilor ce trebuie îndeplinite astfel încât persoanele din grupul tinta să intre în posesia subvenției stabilite și aprobate în baza cererii de finanțare la finalizarea activităților prevăzute în cadrul proiectului (parcurgerea activitatii de consiliere din cadrul subactivității 3.2 și participarea la programul A doua sansa din cadrul subactivitatii 4.2.)
Subvenția are ca scop motivarea participantilor de a participa la proiect, si de a-i stimula să ducă până la capăt programul A doua sansa, terminand astfel un ciclu de studii.
Stimularea membrilor grupului țintă de a participa la activitățile proiectului se realizează prin acordarea unor subvenții în baza contractului de finanțare a proiectului.
Pentru realizarea integrală a activităților menționate mai sus, fiecare din cei 600 de participanți din grupul țintă va primi o subvenție financiară în valoare de 1.700 lei la finalizarea acestora.

III. GRUP ȚINTĂ
Grupul Țintă este format din :
1. Prima categorie – 600 persoane (prima categorie de grup ţintă), astfel:
Copii şi tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care nu au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite, pana la nivelul învăţământului secundar inferior (gimnaziu – clasele 5-9)
Copii şi tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite, pana la nivelul învăţământului secundar inferior (gimnaziu – clasele 5-9)
Tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu (10 clase)
Adulţi intre 25-64 ani, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu (10 clase).
Cel putin 25% din aceste persoane vor fi cetateni români de etnie roma, care au parasit timpuri scoala, din județul Botosani.
Structura grupului țintă:
25% persoane de etnie roma din prima categorie 600, (150 persoane)
66% din membrii grupului þinta din prima categorie finalizeaza programe tip a sansa a doua (396 persoane);
10% din membrii grupului tinta din prima categorie se califica într-o meserie dupa finalizarea programului de tip a doua sansa pentru învatamânt secundar inferior (vor urma un program de 720 de ore de pregatire practica (60 persoane).
Numai participanții din prima categorie sunt eligibili pentru subvenția acordată prin proiect!
2. A doua categorie
515 persoane, reprezentând personal didactic, vor beneficia de programe de formare. Din acestea, cel puţin 464 persoane îşi vor imbunatati nivelul de competente şi vor fi certificate.
IV. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SUBVENTIEI.
1.1 Pentru acordarea subvenţiilor sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
1. Persoana este înregistrata si validată ca grup țintă eligibil în cadrul proiectului, având dosarul de grup țintă complet:
Membrii grup tinta cu vârsta de pana în 18 ani:
Formular grup tinta
Acord parinte / tutor elevi minori
Declaratie privind evitarea dublei finantari
Copie carte identitate parinte/ tutor
Copie certificat de nastere copil
Copie certificat casatorie parinti
Membrii grup tinta cu vârsta de peste 18 ani
Formular grup tinta
Declaratie privind apartenenta la grupul tinta
Declaratie privind evitarea dublei finantari
Copie carte identitate
Copie certificat de nastere
2. Persoana a participat la sesiunile de consiliere și orientare școlară și a carierei.
3. Persoana a participat la programul ” A doua sansa” și a aboslivit nivelul de studii pentru care a fost înregistrat în proiect.1.2. Subvențiile se acordă doar participanților care îndeplinesc cumulativ condițiile de mai sus, Capitolul IV, punctul 1.1.
1.3. Totodata, participanții beneficiari de subventii vor avea obligatia ca in cazul angajarii, ulterior participării la programul A doua șansă, sa furnizeze beneficiarului proiectului, Asociatia Inter Concordia Botoșani, documente justificative/doveditoare care atesta angajarea lor (contract de munca, extras din Revisal, etc).
V. CONTINUTUL DOSARELOR DE SUBVENTII
Cerere pentru acordarea subvenției semnată (Anexa 1 la Metodologie).
Contract de subvenție semnat (Anexa 2 la Metodologie) – în cazul in care participantul este minor, contractul de subvenție va fi semnat de tutore/parinte.
Copie carte de identitate.
Copie extras de cont pe numele titularului din grupul țintă (in cazul in care participantul este minor, se va transmite extras de cont al tutorelui/parintelui).
Copie certificat de naștere (pentru participanții minori).
Copie carte de identitate părinte/tutore în cazul participanților minori.
VI. SELECȚIA DOSARELOR DE SUBVENȚII
Procesul de selecţie se va desfăşura în 2 etape:
Etapa 1 – verificarea eligibilităţii dosarelor (admis / respins), de către Comisia de evaluare și selectie desemnată de Asociatia INTER CONCORDIA Botoșani, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare sus-mentionat.
Etapa 2 – publicarea listei cu dosarele declarate eligibile de către comisie.

Comisia de evaluare și selectie va fi formată din expertul Educațional și 2 experți grup țintă, iar toate deciziile acestora vor fi avizate și de căptre managerul de proiect. Comisia de evaluare va fi numită printr-o decizie avizată de către președintele Asociației Inter Concordia.
Se va intocmi Proces verbal in care vor fi consemnați participanții cărora li se vor acorda subventii, iar Comisia va emite Decizii de acordare a subventiilor pentru participanți.
Dosarele de subvenții vor fi transmise spre aprobare organismului intermediat care monitorizează implementarea proiectului, care va decide acordare finală a fondurilor.
Plata subventiilor se va face prin transfer bancar in contul IBAN al participantului (sau contul IBAN al tutorelui/parintelui in cazul in care acesta este minor) ce va fi pus la dispozitie de elevul solicitant al subventiei si care se va regasi la dosarul de subventie.
VII. DISPOZITII FINALE
Subvenţiile care fac obiectul prezentei metodologii vor fi plătite, de către Asociatia INTERCONCORDIA Botoșani beneficiarilor eligibili, conform listei care va conține dosarele declarate eligibile pentru acordarea subvenției.
Metodologia este insotita de urmatoarele Anexe:
1. Anexa 1 – Cerere tip privind acordarea subvenției
2. Anexa 2 – Contract de subvenție

CERERE TIP PENTRU ACORDAREA SUBVENTIEI si CONTRACT PENTRU ACORDAREA SUBVENTIEI se gasesc in documentul PDF care poate fi descarcat de AICI: Metodologie acordare subventii cursuri ADS_actualizata martie 2022

Back To Top