skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR ÎN CADRUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI – Botosani

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR ÎN CADRUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI

Din cadrul activității A5.2 – Realizarea simulată a 4 firme de tip firma de exercițiu în care elevii din GT  vor avea posibilitatea să-și demonstreze abilitățile antreprenoriale

“Practica, meserie de viitor pentru elevi din Botosani” POCU/633/6.14/131635

 

 1. PREAMBUL

1.1. În cadrul proiectului “Practica, meserie de viitor pentru elevi din Botosani“, cod proiect POCU/633/6.14/131635, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Asociația INTER CONCORDIA, în calitate de beneficiar al acestuia, va acorda premii persoanelor care fac parte din grupul țintă al proiectului și care îndeplinesc cumulativ cerințele descrise în prezenta metodologie.

 • Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este: Creşterea nivelului de participare la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • 1 Creșterea nivelului de informare, consiliere și orientare profesională, axate pe dobandirea de competente care răspund necesității și au in vedere facilitarea insertiei pe piața muncii după finalizarea studiilor pentru un număr de 184 de elevi, ISCED 2- 4, nivel de calificare 3-5 din invatamantul profesional și tehnic din județul Botosani;

 

 • 2 Completarea cunoștințelor practice și acomodarea cu un viitor loc de munca pentru 184 de elevi din invatamantul profesional și tehnic ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 – 5, din județul Botoșani prin efectuarea unor stagii de practica la companii în domeniul specializarii urmate în scoala, în următoarele domenii : mecanică; electronică și automatizări ; industria textile și pielărie ; economic, urmand ca cel puțin 76% dintre aceștia să fie certificate. Cel puțin 20 % din cei 184 de elevi vor aparține sectoarelor economice cu potențial competitiv, cuprinse în Strategia Națională pentru Competitivitate, precum și în SNCDI;

 

 • 3 Creșterea nivelului de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă a elevilor din Invatamantul profesional și tehnic prin încheierea unui număr de 10 parteneriate între furnizorii de educație și formare profesională inițială (unități de invatamant) si partenerii de practica (societăți comerciale/structuri asociative, potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI), din județul Botoșani;

 

 • 4 Creșterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui număr de 40 de elevi care finalizează stagiile de practică;

 

 • 5 Creșterea nivelului de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă, prin realizarea simulată a 4 firme de tip firma de exercițiu.

 

 • Activitățile proiectului
 • 1 Managementul proiectului;
 • 2 Achiziții publice;
 • 1 Elaborarea metodologiei de recrutare și a instrumentelor de furnizare a serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională;
 • 2.2 Recrutarea grupului tinta și furnizarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională personalizate pentru elevi;
 • 1 Elaborarea metodologiei privind practica elevilor;
 • 3.2 Efectuarea de stagii de practică pentru elevi din invatamantul profesional și tehnic ISCED 2 – 4, nivel de calificare 3 – 5;
 • 3 Acordarea de premii pentru elevii care au finalizat stagiul de practica și au fost admiși în urma concursului pe meserii.
 • 1 Identificarea agenților economici interesați pentru încheierea de parteneriate cu instituțiile de invatamant;
 • 2 Încheierea unui număr de 10 parteneriate între furnizorii de educație si formare profesională inițială;
 • 1 Identificarea domeniilor în care va fi realizata simularea celor 4 firme de tip firma de exercițiu, și selecția GT.
 • 2 Realizarea simulată a 4 firme de tip firma de exercițiu în care elevii din GT vor avea posibilitatea să-și demonstreze abilitățile antreprenoriale
 • A6 Activități suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activităților proiectului – Cheltuieli indirecte

 

 • GRUP ȚINTĂ

În cadrul proiectului, grupul țintă este format din 184 elevi nivel educație ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5, din cadrul unităților de învățământ profesional și tehnic din județul Botosani.

Cel puțin 10% din aceștia vor proveni din mediul rural și/sau vor fi cetățeni români de etnie romă, astfel:

  Grup ţintă Valoare
1 184 elevi ISCED nivel educație ISCED 2- 4, nivel calificare 3-5, din care

 

184
2 Elevi din mediul rural

 

15
3 Elevi de etnie roma

 

7

 

 

 1. SCOPUL ȘI OBIECTIVUL METODOLOGIEI

 

Metodologia are ca scop stabilirea regulamentului de concurs al planurilor de afaceri și al contextului de desfășurare al acestuia.

 

Obiectivul metodologiei este acordarea a 10 premii elevilor ce fac parte din grupul țintă, premii ce se acordă celor mai bune planuri de afaceri.

 

În cadrul activității A5.2 – Realizarea simulată a 4 firme de tip firma de exercițiu în care elevii din GT vor avea posibilitatea să-și demonstreze abilitățile antreprenoriale, precum și învățarea principiilor de bază în demararea unei afaceri are loc, așa cum spune și numele activității, realizarea simulată a 4 firme de tip firmă de exercițiu, prin care elevii au posibilitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite, fiind o continuare firească și necesară instruirii prin care participantul învață  cum să conceapă și să conducă o afacere prin simularea unor operațiuni pe care întreprinzătorii din mediul real de afaceri le desfășoară. Astfel, ei elaborează un plan de afaceri care vizează abordarea mai multor secțiuni din structura unei firme: producție, marketing, resurse umane, contabilitate, etc.

În acest sens, se organizează un concurs de planuri de afaceri la care participă minim 20 de elevi cu câte un plan de afaceri, urmând ca 10 cele mai bune planuri de afaceri să câștige premii de 1000 de lei impozabili.

 

 

 

 

 • METODA DE ACORDARE A PREMIILOR

Cele mai bune 10 planuri de afaceri vor primi premii în valoare de 1000 de lei impozabili.

Pe baza structurii planului de afaceri transmis către elevi, punctajul se va acorda pe fiecare secțiune a planului de afaceri, oferindu-se un punctaj de la 0 puncte la 10 puncte, 10 puncte fiind maximul acordat pentru fiecare secțiune în parte.

Criterii de selecție concurs planuri de afaceri și punctaj :

Nr crt Descriere criteriu selectie Secțiune plan afaceri aferentă criteriului Punctaj minim Punctaj maxim
1 Solicitantul descrie in mod clar si concis produsele/ serviciile/ lucrările care fac obiectul afacerii. Descrierea produselor sau a serviciilor 0 10
2 Activităţile propuse in planul de afaceri sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi sunt corelate în cadrul calendarului de realizare cu schema de personal, cu rezultatele, indicatorii de realizare şi ţintele stabilite. Descrierea produselor sau a serviciilor 0 10
3 Solicitantul identifică în mod realist și descrie potențialii clienți ai afacerii si potentialii concurenti ai afacerii . Analiza pieței și a concurenței 0 10
4 Analiza pieței demonstrează existenţa cererii pentru produsele/serviciile oferite și fundamentează previziunile de creștere a activității. Analiza pieței și a concurenței 0 10
5 Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate şi eficiente) în condiţiile resurselor disponibile. Prezentarea strategiilor de implementare 0 10
6 Strategia de vanzari și de dezvoltare a produselor/ serviciilor este descrisă clar și realist, oferind exemple concrete de acțiuni. Prezentarea strategiilor de implementare 0 10
7 Solicitantul propune în mod realist achiziționarea de dotari, utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv software-uri necesare desfășurării activității, iar costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 3 surse). Prezentarea planului financiar 0 10
8 Elementele de cost sunt bine identificate, justificate și descrise în planul de afaceri. Prezentarea planului financiar 0 10
9 Proiecțiile veniturilor sunt realiste, suficient justificate si justificate prin calcule. Prezentarea planului financiar 0 10
10 Solicitantul detaliază organigrama firmei si motivează necesarul de personal. Prezentarea strategiei de personal și management 0 10

* Un criteriu poate primi punctaj de la 0 puncte ( punctaj minim ) la 10 puncte ( punctaj maxim).

 1. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU A BENEFICIA DE PREMII

 

Pentru a beneficia de premii sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 • Fac parte din grupul țintă al proiectului, elevi din cele patru domenii vizate prin proiect;
 • Au dosarul de înscriere în proiect complet (Anexa 1 – FGT, copie act de identitate, Anexa 2 – Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Anexa 3 – Declarație privind disponibilitatea participării la activitățile proiectului, Anexa 4- Declarație privind evitarea dublei finanțări, Adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care este înregistrat).
 • Au depus plan de afaceri în cadrul concursului de planuri de afaceri.
 • Au obținut minim 50 de puncte per plan de afaceri.

 

 1. COMISIA DE EVALUARE ȘI PROCEDURA DE EVALUARE

Comisia de evaluare a planurilor de afaceri se va stabili prin decizie a reprezentantului legal al Asociației Inter Concordia. Comisia va fi alcătuită din cei doi experți de implementare care au avut relatie directă cu elevii din grupul țintă prin activitatea desfășurată anterior depunerii planurilor.

 

 

 

ETAPELE PROCEDURII DE EVALUARE

Etapa 1 – verificarea eligibilităţii participanților (admis / respins), de către Comisia de evaluare și selecție desemnată de Asociația Inter Concordia.

Etapa 2 –  evaluarea planurilor de afaceri din cadrul Concursului de planuri de afaceri și acordarea punctajului conform criteriilor enumerate în secțiunea “Criterii selectie concurs planuri de afaceri și punctaj“ de către Comisia de evaluare și selecție desemnată de Asociația INTER CONCORDIA ( cei doi experți de implementare). Fiecare expert de implementare va evalua si acorda punctaj pentru criteriile de selectie pentru fiecare plan de afaceri, urmand ca nota finala sa fie media celor 2 grile de evaluare a planurilor.

Etapa 3 – publicarea listei cu participanții din cadrul concursului de planuri de afaceri si a punctajului obținut de acestia, în ordine descrescătoare.

Elevii pot depune contestații în 48 de ore de la publicarea listei cu notele aferente planurilor de afaceri ale participanților. Contestațiile se transmit pe adresa de e-mail interconcordia.bt@interconcordia.ro

 

Etapa 4 –  selecția primelor 10 planuri de afaceri cu punctaj mai mare sau egal de 50 de puncte. În cazul în care pentru ultimele locuri există egalitate între punctajele planurilor de afaceri și nu ar putea fi departajate, se va organiza un interviu de prezentare a afacerii online cu participantii pentru departajarea punctajului și alocarea câștigătorului.

 

Plata premiilor se va face prin transfer bancar în contul IBAN al elevului (sau contul IBAN al tutorelui/părintelui în cazul în care acesta este minor) ce va fi pus la dispoziție de elevul beneficiar al premiului și care se va regasi în dosarul de premiere. In cazuri exceptionale plata se poate face si in numerar, la solicitarea castigatorului si prezentarea documentelor necesare.

 

 

 

ANEXA 1 – MODEL PLAN AFACERI

 

MODEL PLAN DE AFACERE

 

 1. Descrierea ideii de afacere
 2. Descrierea produselor sau a serviciilor
  • Descrierea tipurilor de produse sau servicii
  • Descrierea beneficiilor pentru clienți
 • Analiza pieţei și a concurenței
  • Descrierea pieței și a industriei – prezentarea trendurilor
  • Descrierea publicului ţintă
  • Descrierea competitorilor – puncte forte și puncte slabe
 1. Prezentarea strategiilor de implementare/lansare
  • Descrierea strategiei de dezvoltare a produselor/serviciilor
  • Descrierea strategiei de vânzare
  • Descrierea strategiei de marketing
  • Prezentarea unor parteneriate posibile
 2. Prezentarea planului financiar
  • Descrierea cheltuielilor estimate
  • Surse de finanțare
  • Previziuni de vânzări și cash-flow
 3. Prezentarea strategiei de personal și management
  • Descrierea formei juridice
  • Structura organizațională
  • Echipa de management vs. Echipa operaţională
 • Anexe

 

 

 

 

 

Descrierea ideii de afacere

Conține cele mai importante aspecte din planul de afaceri și o descriere pe scurt a conceptului de business, alături de punctele forte și de diferențiere pe piață.

 

Descrierea produselor sau a serviciilor

Cuprinde o prezentare cât mai detaliată a produselor sau serviciilor aduse pe piață, cu diferențiatori clari și argumente pentru care potențialii clienți au nevoie de ele sau cum i-ar ajuta.

 

 

2.1. Descrierea tipurilor de produse sau servicii

Adaugă o descriere.

 

2.2. Descrierea beneficiilor pentru clienți

Adaugă o descriere.

 

 2.3. Analiza Caracteristici-Avantaje

 

Caracteristici Avantaje

 

Capitolul 3. Analiza pieţei și a concurenței

Conține următoarele 3 analize: analiza pieței, analiza publicului țintă și analiza competitorilor.

 • Descrierea pieței și a industriei – prezentarea trendurilor

Necesarul pieţei

 

Se analizează domeniul de activitate şi se stabileşte o sumă orientativă a necesarului de piaţă pentru viitoare perioadă.

 

Creşterea pieţei

Se analizează ultimii 5 ani din acest domeniu şi se stabileşte o creştere/descreştere cu media creşterilor sau a descreşterilor suferite de piaţă.

 

Trendurile pieţei

Ştiri, articole, cărţi care să justifice modificarea trendurilor din piaţă. În planul de afaceri se vor trece doar concluziile acestora, făcându-se referinţe către publicaţii.

 • Descrierea publicului ţintă

În cazul în care firma are ca scop vânzarea de produse/servicii către alte firme, tabelul se poate modifica cu date informative despre potenţialele firme.

 

Public ţintă
Demografice Segmentul de vârstă
Sex
Zona de proveniență (rural/urban)
Status social
Venituri
Ocupații
Domenii profesionale
Din ce orase provin
Descriere comportamente ale publicului țintă, obiceiuri, caracterisitici

 

3.3 Descrierea competitorilor – puncte forte si puncte slabe

Nume competitor Puncte forte Puncte slabe Cifra de afaceri, experienta
       
       

 

 

Capitolul 4. Prezentarea strategiilor de implementare/lansare

Prezintă strategiile de producere a produselor sau a serviciilor, de vânzări, de marketing – activităţi concrete de marketing şi vânzări şi modul în care produsul tău se va dezvolta de la un an la altul. Aceasta este una dintre cele mai importante secţiuni din planul de afaceri. Asigură-te că planul tău de marketing este bine întocmit şi realist în ceea ce priveşte publicul tău ţintă.

Capitolul 5. Prezentarea planului financiar

Detaliză cum ai ajuns la obiectivul setat în tabelul de mai jos.

5.1. Tabel: Estimarea cheltuielilor în primii ani

Tipuri de costuri Anul I Anul II Anul III
Costuri înființare firmă
Costuri chirii
Costuri utilități
Costuri de producție
Costuri operaționale
Costuri cu salariile
Costuri de marketing
Alte cheltuieli
Total cheltuieli

 

 

 

5.2. Surse de finanțare

Prezintă pe scurt sursele de obținere a capitalului de investit (credit, economii, fonduri europene, fonduri de sprijin tineri antreprenori etc, crowdfunding etc).

5.3. Previziuni vânzări, cifră de afaceri și cash-flow

Estimează realist veniturile în primul an și cash-flow-ul.

Obiectiv Valoare Perioada
Vânzări
Cifră de afaceri
Profit brut
Cash-flow
Pierderi eventuale

 

Capitolul 6. Prezentarea strategiei de personal și management

Prezintă pe scurt forma juridică a firmei, realizează organigrama firmei și detaliază care sunt atribuţiile fiecărui angajat din firma ta. Realizează o fişă a postului pentru fiecare dintre ei.

 

Capitolul 7. Anexe

Adaugă informații suplimentare, cum ar fi previziuni financiare pe primii 3-5 ani, previziuni de cash-flow și CV-urilor managementului.

Metodologia concursului planurilor de afaceri Botosani

Back To Top