skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR Pentru participanții din grupul țintă al proiectului

1. PREAMBUL

1.1. În cadrul proiectului “Practica, meserie de viitor pentru elevi din jud.Neamt“, cod proiect POCU/633/6/14/132918, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Asociația INTER CONCORDIA Botoșani, în calitate de beneficiar al acestuia, va acorda premii persoanelor care fac parte din grupul țintă al proiectului și care îndeplinesc cumulativ cerințele descrise în prezenta metodologie.

1.2. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este: Creşterea nivelului de participare la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • OS.1 Creșterea nivelului de informare, consiliere și orientare profesională, axate pe dobandirea de competente care răspund necesității și au in vedere facilitarea insertiei pe piața muncii după finalizarea studiilor pentru un număr de 184 de elevi, ISCED 2- 4, nivel de calificare 3-5 din invatamantul profesional și tehnic din județul Neamt;
 • OS.2 Completarea cunoștințelor practice și acomodarea cu un viitor loc de munca pentru 184 de elevi din invatamantul profesional și tehnic ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 – 5, din județul Neamt prin efectuarea unor stagii de practica la companii în domeniul specializarii urmate în scoala, în următoarele domenii : mecanică; electronică și automatizări ; industria textile și pielarie ; economic, urmand ca cel puțin 76% dintre aceștia să fie certificate. Cel puțin 20 % din cei 184 de elevi vor aparține sectoarelor economice cu potențial competitiv, cuprinse în Strategia Națională pentru Competitivitate, precum și în SNCDI;
 • OS.3 Creșterea nivelului de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă a elevilor din Invatamantul profesional și tehnic prin încheierea unui număr de 10 parteneriate între furnizorii de educație și formare profesională inițială (unități de invatamant) si partenerii de practica (societăți comerciale/structuri asociative, potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți in special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI), din județul Neamt;
 • OS.4 Creșterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui număr de 40 de elevi care finalizează stagiile de practica;
 • OS.5 Creșterea nivelului de sprijin a sistemului de învățare la locul de munca, prin înființarea a 4 firme de exercițiu.

1.3. Activitățile proiectului

 •  A1.1 Managementul proiectului;
 • A1.2 Achizitii publice;
 • A2.1 Elaborarea metodologiei de recrutare și a instrumentelor de furnizare a serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională;
 • A.2.2 Recrutarea grupului tinta și furnizarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională personalizate pentru elevi;
 • A3.1 Elaborarea metodologiei privind practica elevilor;
 • A.3.2 Efectuarea de stagii de practică pentru elevi din invatamantul profesional și tehnic ISCED 2 – 4, nivel de calificare 3 – 5;
 • A3.3 Acordarea de premii pentru elevii care au finalizat stagiul de practica și au fost admiși în urma concursului pe meserii.
 • A4.1 Identificarea agenților economici interesați pentru încheierea de parteneriate cu instituțiile de invatamant;
 • A4.2 Încheierea unui număr de 10 parteneriate între furnizorii de educație si formare profesională inițială;
 • A5.1 Identificarea domeniilor în care va fi realizata simularea celor 4 firme de tip firma de exercițiu, și selecția GT.
 • A5.2 Realizarea simulată a 4 firme de tip firma de exercițiu în care elevii din GT vor avea posibilitatea să-și demonstreze abilitățile antreprenoriale
 • A6 Activități suport generatoare de cheltuieli care nu pot fi atribuite direct activităților proiectului – Cheltuieli indirecte

2. COPUL ȘI OBIECTIVUL METODOLOGIEI

Metodologia are ca scop stabilirea regulamentului de concurs de meserii și al contextului de desfășurare al acestuia. Obiectivul metodologiei este acordarea a 175 de premii elevilor ce fac parte din grupul țintă, premiu ce constă în acordarea a 800 de lei impozabili conform reglementărilor legale în vigoare.

3. GRUP ȚINTĂ

În cadrul proiectului, grupul țintă este format din 184 elevi nivel educație ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5, din cadrul unităților de învățământ profesional și tehnic din județul Neamt.
Cel puțin 10% din aceștia vor proveni din mediul rural și/sau vor fi cetățeni români de etnie romă, astfel:

Nr. Grup ţintă Valoare
1 184 elevi ISCED nivel educație ISCED 2- 4, nivel calificare 3-5, din care 184
2 Elevi din mediul rural 14
3 Elevi de etnie roma 7

4. METODA DE ACORDARE A PREMIILOR

Pentru a beneficia de premiile oferite în cadrul proiectului elevii trebuie să participe la concursul pe meserii organizat în cadrul proiectului, ce constă în susținerea unui test grilă. În urma corectării acestor teste, este necesar ca ei să obțină un punctaj de minim 5 puncte pentru a fi declarat beneficiar de premiu.
În acest sens, se vor elabora teste în funcție de fiecare specialitate în parte, teste ce vor fi alcătuite din 10 întrebări tip grilă, din care 6 întrebări sunt din domeniul specializării urmate în școală, în următoarele domenii: mecanică, electronică și automatizări, industria textile și pielarie, economic, iar
4 întrebări sunt legate de înțelegerea pieței muncii și pregătirea elevilor în vederea integrării pe piața muncii.
Testele din cadrul concursului au scopul de a testa cunoștințele tehnice dobândite în urma pregătirii teoretice și practice.
Fiecare întrebare corectă va fi punctată cu 1 punct, punctajul maxim care poate fi obținut fiind de 10 puncte, iar punctajul minim admis pentru premiere este de 5 puncte, adică 5 întrebări bifate corect.
Testele susținute de elevi în cadrul concursului pe meserii sunt sub formă de test grilă, iar acestea vor fi completate de elevi prin indicarea răspunsului corect (bifă /culoare).
Experții grup țintă vor transmite testele către elevi, iar aceștia le vor retransmite către experți în urma completării răspunsurilor.
Următoarea etapă este transmiterea testelor către Comisia de evaluare, care va evalua răspunsurile fiecărui test și va acorda punctajul aferent și calificativul Admis sau Respins.

5. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU A BENEFICIA DE PREMII

Pentru a beneficia de premii sunt eligibile persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
Fac parte din grupul țintă al proiectului, elevi din cele patru domenii vizate prin proiect;
Au dosarul de înscriere în proiect complet (Anexa 1 – FGT, copie act de identitate, Anexa

2 – Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Anexa 3 – Declarație privind disponibilitatea participării la activitățile proiectului, Anexa 4 – Declarație privind evitarea dublei finanțări, Adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care este înregistrat, Alte documente, după caz).
• Au beneficiat de servicii de consiliere și orientare profesională în cadrul proiectului;
• Au dosarul aferent stagiului de practică complet pe unul dintre domeniile: mecanică; electronică și automatizări; industria textile și pielărie, economic.
• Au obținut un punctaj de minim 5 puncte în urma participării la Concursul pe meserii.

6. CONȚINUTUL DOSARELOR DE PREMII

• Testul de concurs din care reiese punctajul și calificativul Admis/Respins
• Actul de identitate al beneficiarului și al tutorelui dacă este cazul
• Contul IBAN al beneficiarului direct sau al tutorelui acolo unde este cazul

7. COMISIA DE EVALUARE ȘI PROCEDURA DE EVALUARE

Se va forma o comisie de evaluare ce va fi alcătuită din 3 experți din cadrul proiectului, fie 3 experți de grup țintă, fie experți de grup țintă împreună cu un expert de implementare.

8. ETAPELE PROCEDURII DE EVALUARE

Etapa 1 – verificarea eligibilităţii dosarelor (admis / respins), de către Comisia de evaluare și selecție desemnată de Asociația INTER CONCORDIA BOTOSANI.
Etapa 2 – evaluarea testelor din cadrul Concursului de meserii și acordarea punctajului aferent și calificativul Admis/ Respins, de către Comisia de evaluare și selecție desemnată de Asociația INTER CONCORDIA BOTOSANI.
Etapa 3 – publicarea listei cu participanții la concursul pe meserii, în ordine descrescătoare a punctajului și mențiunea Admis/Respins.

În cazul în care pentru ultimele locuri există egalitate între punctajele testelor și nu ar putea fi departajate, se va trimite către elevii ce se afla la egalitate de punctaj un alt test de cunoștințe generale privind angajabilitatea și piața muncii pentru departajarea punctajului și alocarea câștigătorului.
Elevii pot depune contestații în 2 zile lucrătoare de la publicarea listei cu notelele aferente evaluării testelor de concurs ale participanților. Contestațiile se transmit prin e-mail la următoarea adresă de e-mail interconcordia.nt@gmail.com.
Plata premiilor se va face prin transfer bancar în contul IBAN al elevului sau contul IBAN al tutorelui/părintelui ce va fi pus la dispoziție de elevul beneficiar al premiului și care se va regasi în dosarul de premiere.

9. DISPOZIȚII FINALE

Premiile care fac obiectul prezentei metodologii vor fi plătite, de către Asociația INTER CONCORDIA beneficiarilor eligibili, conform listei care va conține dosarele ce îndeplinesc cumulativ toate criteriile pentru premiere.

OPIS DOSAR PREMIERE

(PENTRU ELEVI MAJORI)

Nr. crt DOCUMENTE DEPUS DA/NU
1 Testul din cadrul Concursului de meserii evaluat de
Comisia de evaluare
2 Copie act de identitate elev
3 Extras de cont bancar

OPIS DOSAR PREMIERE

(PENTRU ELEVI MINORI)

Nr. crt DOCUMENTE DEPUS DA/NU
1 Testul din cadrul Concursului de meserii evaluat de
Comisia de evaluare
2 Copie act de identitate părinte / tutore
3 Copie act de identitate elev
4 Extras de cont bancar

Metodologie acordare premii elevi (PDF)

Back To Top