skip to Main Content
+40 744 307 362 info@interconcordia.ro

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR Pentru participanţii din grupul ţintă al proiectului

METODOLOGIE  DE ACORDARE A PREMIILOR
Pentru participanţii din grupul ţintă al proiectului „Practica,meserie de viitor  pentru elevi din jud. Suceava” POCU /633/6.14/132916

 

 1. PREAMBUL

1.1.  În cadrul proiectului „Practica, meserie  de viitor  pentru  elevi din jud. Suceava”, cod proiect POCU/633/6.14/132916, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020,  Asociaţia INTER CONCORDIA Botoşani, în calitate  de beneficiar  al acestuia, va acorda premii persoanelor  care fac parte din grupul ţintă  al proiectului şi care îndeplinesc cumulativ cerinţele  descrise în prezenta metodologie.

1.2. Obiectivele  proiectului

Obiectivul general al proiectului este: Creşterea nivelului de participare  la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele  economice  cu potenţial competitiv identificate conform  SNC şi din  domeniile  de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • 0S.1  Creşterea   nivelului  de  informare,   consiliere  şi  orientare   profesională,  axate   pe dobandirea  de competente care răspund  necesităţii  şi au in vedere  facilitarea insertiei pe piaţa muncii după finalizarea studiilor pentru un număr de 184 de elevi, ISCED 2- 4, nivel de calificare 3-5 din invatamantul profesional şi tehnic din judeţul Suceava;
 • 0S.2 Completarea cunoştinţelor  practice şi acomodarea  cu un viitor loc de munca  pentru 184 de elevi din invatamantul profesional şi tehnic ISCED 2 4 nivel de calificare 3- 5, din judeţul Suceava  prin efectuarea  unor stagii de practica la companii În domeniul specializarii urmate În scoala, În următoarele domenii : mecanică; electronică şi automatizări; turism; economic, urmand ca cel puţin 76% dintre aceştia să fie certificate. Cel puţin 20% din cei 184 de elevi vor aparţine  sectoare/ar  economice  cu  potenţial  competitiv, cuprinse  În  Strategia  Naţională pentru Competitivitate, precum şi În SNCDI;
 • 0S.3 Creşterea nivelului de dezvoltare a sistemului de Învăţare la locul de muncă a elevilor din lnvatamantul profesional şi tehnic prin Încheierea unui număr de 10 parteneriate Întrefurnizorii de educaţie  şi formare  profesională iniţială (unităţi  de invatamant) si partenerii de  practica (societăţi comerciale/structuri asociative, potenţiali angajatori ai viitori/ar absolvenţi in special cu entităţi  din sectoarele  economice  cu potenţial competitiv  identificate  conform SNC si din domeniile de specializare inteligentă  conform SNCDI), din judeţul Suceava;
 • 0S.4 Creşterea nivelului de ocupare, prin angajarea unui număr de 40 de   elevi care finalizează stagiile de practica;
 • 0S.5 Creşterea nivelului de sprijin a sistemului de Învăţare la locul de munca, prin Înfiinţarea a 4 firme de exerciţiu.

1.3 Activităţile proiectului

 • Al.lManagementul proiectului;
 • A1.2 Achizitii publice;
 • A2.1Elaborarea metodologiei de recrutare şi a instrumentelor de furnizare a serviciilor  de informare, consiliere şi orientare  profesională;
 • A.2.2 Recrutarea grupului tinta  şi furnizarea  serviciilor  de informare, consiliere şi orientare profesională personalizate pentru  elevi;
 • A3.1Elaborarea metodologiei privind practica elevilor;
 • A.3.2 Efectuarea de stagii de practică pentru elevi din invatamantul profesional şi tehnic ISCED 2- 4, nivel de calificare 3- 5;
 • A3.3 Acordarea de premii pentru elevii care au finalizat stagiul de practica şi au fost admişi în urma concursului pe meserii.
 • A4.1 Identificarea  agenţilor   economici   interesaţi   pentru   încheierea  de  parteneriate  cu instituţiile de invatamant;
 • A4.2 Încheierea unui  număr  de  10  parteneriate între  furnizorii   de  educaţie  si formare profesională  iniţială (unitati de invatamant) si partenerii de practică;
 • AS. ldentificarea domeniilor în care va fi realizata simularea firmelor de tip firma de exerciţiu.
 • A5.2 Realizarea simulată a 4 firme de tip firma de exerciţiu.
 • AG Activităţi suport generatoare de cheltuieli  care  nu  pot  fi atribuite direct  activităţilor proiectului- Cheltuieli indirecte
 1. SCOPUL ŞI OBIECTIVUL METODOLOGIEI

Metodologia are ca scop stabilirea  regulamentului de concurs de meserii  şi al contextului de desfăşurare al acestuia.

Obiectivul  metodologiei este acordarea a 175 de premii  elevilor  ce fac parte  din grupul ţintă, premiu ce constă în acordarea a 800 de lei impozabili conform reglementărilor legale în vigoare.

III.        GRUP ŢINTĂ

În cadrul  proiectului, grupul ţintă este format din 184  elevi  nivel educaţie ISCED 2-4, nivel  de calificare 3-5, din cadrul unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din judeţul Suceava.

Cel puţin 10% din aceştia vor preveni din mediul rural şi/sau vor fi cetăţeni români de etnie ramă, astfel:

 

Grup ţintă                                                      Valoare
1 184 elevi ISCED nivel educaţie ISCED 2- 4, nivel calificare 3-5, din care 184
2 Elevi din mediul rural 14

 

1

3 Elevi de etnie  roma 7

 

 1. METODA DE ACORDARE A PREMIILOR

Pentru a beneficia de premiile oferite în cadrul proiectului elevii trebuie să participe la concursul pe meserii organizat în cadrul proiectului,ce constă în susţinerea unui test grilă.În urma corectării acestor  teste, este  necesar  ca ei să obţină un  punctaj de  minim 5 puncte pentru a fi declarat beneficiar de premiu.

În acest sens, se vor elabora  teste  în funcţie de fiecare  specialitate în parte, teste ce vor fi alcătuite din  10 întrebări tip  grilă,  din  care  6 întrebări sunt  din  domeniul specializării urmate în şcoală, în următoarele domenii: mecanică, electronică şi automatizări,industria textile şi pielarie, economic, iar 4 întrebări sunt legate de înţelegerea pieţei muncii şi pregătirea elevilor în vederea integrării pe piaţa muncii.

Testele din cadrul concursului au scopul de a testa cunoştinţele  tehnice dobândite  în urma pregătirii teoretice  şi practice.

Fiecare întrebare corectă va fi punctată  cu 1punct, punctajul maxim care poate fi obţinut fiind de 10 puncte, iar punctajul minim admis pentru premiere este de 5 puncte, adică 5 întrebări bifate corect.

Testele susţinute de elevi în cadrul concursului pe meserii sunt sub formă de test grilă, iar acestea vor fi completate de elevi prin indicarea răspunsului corect (bifă /culoare).

Experţii grup ţintă vor transmite testele către elevi, iar aceştia le vor retransmite către experţi în urma completării răspunsurilor.

Următoarea  etapă este transmiterea testelor  către Comisia de evaluare, care va evalua răspunsurile fiecărui test şi va acorda punctajul aferent şi calificativul Admis sau Respins.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU A BENEFICIA DE PREMII

IV.l. Pentru  a  beneficia  de  premii   sunt  eligibile   persoanele  care  îndeplinesc  cumulativ următoarele criterii:

Fac parte din grupul ţintă al proiectului, elevi din cele patru domenii vizate prin proiect;

 • Au dosarul de Înscriere În proiect complet  (Anexa 1- FGT, copie act de identitate, Anexa 2 – Declaraţie privind  utilizarea şi prelucrarea  datelor cu caracter personal, Anexa 3- Declaraţie privind   disponibilitatea participării la  activităţile  proiectului, Anexa 4-  Declaraţie  privind evitarea   dublei  finanţări, Adeverinţă  eliberată   de  unitatea   de  învăţământ  la  care  este înregistrat).
 • Au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare  profesională În cadrul proiectului;
 • Au  dosarul  aferent   stagiului  de  practică  complet   pe  unul  dintre   domeniile:  mecanică; electronică şi automatizări;turism , economic.
 • Obţinerea unui punctaj  de minim 5 puncte în urma participării la Concursul pe meserii.
 1. CONŢINUTUL  DOSARELOR DE PREMII
 • Testul de concurs din care reiese punctajul şi calificativul Admis/Respins
 • Actul de identitate al beneficiarului şi al tutorelui dacă este cazul
 • ContuiiBAN al beneficiarului direct sau al tutorelui acolo unde este cazul

 

 1. COMISIA DE EVALUARE ŞI PROCEDURA DE EVALUARE

Se va forma  o comisie de evaluare ce va fi alcătuită  din 3 experţi din cadrul proiectului, fie 3 experţi de grup ţintă, fie experţi de grup ţintă  împreună cu un expert de implementare.

ETAPELE PROCEDURII DE EVALUARE

Etapa 1 – verificarea  eligibilităţii dosarelor  (admis / respins), de către  Comisia de evaluare şi selecţie desemnată de Asociaţia INTER CONCORDIA Botosani.

Etapa 2- evaluarea testelor  din cadrul Concursului de meserii şi acordarea punctajului aferent şi calificativul Admis/  Respins , de către Comisia de evaluare  şi selecţie desemnată de Asociaţia INTER CONCORDIA Botosani.

Etapa 3- publicarea listei cu participanţii ce au obţinut  punctaj mai mare sau egal cu 5 puncte, în ordine descrescătoare şi selecţia celor 175 castigători.

În cazul în care pentru  ultimele  locuri există egalitate între punctajele testelor  şi nu ar putea fi departajate, se va trimite către elevii ce se afla la egalitate de punctaj un alt test de cunoştinţe generale  privind   angajabilitatea   şi piaţa  muncii  pentru  departajarea  punctajului şi alocarea câştigătorului.

Elevii pot  depune  contestaţii în 48 de ore de la publicarea  listei cu notelele  aferente  evaluării testelor  de concurs ale participanţilor. Contestaţiile  se transmit  prin e-mail către Experţii Grup Ţintă.

Plata premiilor se va face prin  transfer  bancar în contul  IBAN al elevului  (sau contul  IBAN al tutorelui/părintelui în cazul în care acesta este minor) ce va fi pus la dispoziţie de elevul beneficiar al premiului şi care se va regasi în dosarul de premiere.

 1. DISPOZIŢII FINALE

Vll.l. Premiile  care fac obiectul  prezentei metodologii vor fi plătite,  de către Asociaţia INTER CONCORDIA beneficiarilor  eligibili,  conform   listei  care  va  conţine  dosarele  ce  îndeplinesc cumulativ toate criteriile pentru premiere.

OPIS DOSAR PREMIERE {PENTRU  ELEVI MAJORI)

Nr.

crt

DOCUMENTE DEPUS

DA/NU

1 Testul din cadrul  Concursului de meserii evaluat  de

Comisia de evaluare

 
2 Copie act de identitate elev  
3 Extras de cont bancar  

 

OPIS DOSAR PREMIERE {PENTRU  ELEVI MINORI}

Nr.

crt

DOCUMENTE DEPUS

DA/NU

1 Testul din cadrul Concursului de meserii evaluat  de

Comisia de evaluare

 
2. Copie act de identitate părinte/ tutore  
3 Copie act de identitate elev  
4 Extras de cont bancar  

 

Back To Top